KAZIVAČI

LUKOVOŠUGARSKE STAZE


ŠIKIĆ, KRUNE iz Kijaca.
Doznao: Matića Seline, Uzelačka kamenica, Lipovača (branjevina), Mamutova lokva (Martinjovača), Mamutov kuk,

JELINIĆ, GRGO i ANKA iz Kijaca (Jelinići).
Doznao: Martinjovača (lokva), Dražica, Lipovac,

MARAS, MARKO st. iz Javorovca.
Doznao: Biljevine (Šikić), Ogradica,

MARAS, MARKO ml. iz Kijaca (Podići).
Doznao: Martinjovača (lokva), Sovica, Mikina draga, Lipovac, Krčić (u Lipovcu), Lužina, Bunarić (u Lipovcu), Burni doci, Piramida (Panos), Perin kuk, Perin dolac, Podići, Glavice, Marasova lokva, Madiri, Kućetine, Klanac (Javorovački), Grabova glavica, Vršeljci, Pločice, Ogradica, Stranjik, Klanac (Rastovački),

RUDELIĆ, MARICA – MARA rođ. Šikić sa Zagona.
Doznao: Šikići (dvije zadruge: Ožići i Klačići), Rudelinka (Rudelić Draga), Zagon, Kozarice, Duboka draga, Počivaljka (x), Lipa glavica, Mala glavica, Balitić draga, Klanac, Grabar, Rastovci, Torine, Biljevine, Bukovi dolac (od Šikića), Burni doci, Perin dolac, Vlačice, Ždrilo, Piskovita kosica, Mali Sadikovac, Veliki Sadikovac ili samo Sadikovac, Si(j)aset (izvor), Potok,

ŠIKIĆ, JOSIP iz Lukova Šugarja (Šušnjic).
Doznao: Šušnjic, Špijaljka, Zagon, Kozarice, Duboka draga, Počivaljka (x), Rastovci, Jarovac (Javorovac),

ŠIKIĆ, MILE – NIKOLIN sa Zagona.
Doznao: Jarovac (Javorovac), Balitić draga, Klanac, Grabar, Rastovci, Torine, Biljevine, Bukovi dolac (od Šikića), Krčić (u Rastovcima), Stranjik, Dubrave, Ždrilo, Kučeljci, Piskovita kosica, Mali Sadikovac, Veliki Sadikovac, Sijaset, Pizdica (izvor), Potok, Brušane, Konjevača,

RUDELIĆ, ŠIME iz Lukova Šugarja, porijeklom iz Milković Sela.
Doznao: Milković Selo, Boglin, Ploče, Bukovi dolac, Podpeć, Ravni kuk, Marin dočić, Brdašce (degenija), Meralice, Crmušište,

DOŠEN, ŽELJKO rođen 1956. u Dragi Jukinoj.
Doznao: Jukina Draga, Jukići (Došeni iz Drage), Šubalji (Rudelići iz Sela), Pećari, Davidovići (Milkovići iz ?), Markići (Milkovići iz ?),

MILKOVIĆ, PAJO iz Lukova Šugarja (Benčić).
Doznao: Dočić Perunov ili Jelar (stanovi), Jelar (šumarak), Crmušište, Kuk od Crmušišta (voda), Marin kuk (Milković kuk), Marin dočić (po sinu Šimin dočić), Meralice, Draga od Crmušišta, Milkovića vrata, Milković vrh ili Pušiji vrh, Ravni kuk (Stol), Dolac Bukovi, Vrtline, Bog(l)in, Dočić Smiljanski, Donji i Gornji ili Srdarski dolac, Jurina kosica, Dugački dolac, Udžum,

MILKOVIĆ, MILE – TAMBURICA iz Lukova Šugarja (Benčić).
Doznao: Jukina/Došen Draga, Jukina kosa, Selinica, Nuga, Selina, Boglin, Jasenje, Ploča, Musin/Došen dolac, Dolac Radin, Dolac Odžin, Ravni kuk, Bukova draga, Krug, Jelovi dolac, Dolac Bukovi, Vrtline, Podpeć, Jelar, Dočić Perunov, Crmušište, Draga od Crmušišta, Lokva, Veliki Teplik (selo), Mali Teplik (zaravan ispod sela), Dolac Srdarov,

MILKOVIĆ, NIKOLA iz Lukova Šugarja (Benčić).
Doznao: Snižnica u Pleću,

MILKOVIĆ, GABRE iz Lukova Šugarja (Benčić).
Doznao: Selina (na), Bogl(i)n, Ploče, Vrtlina, Bukovi dolac, Musin dolac, Podpeć, Peć (Milkovića), Ravni kuk, Jelar ili Perunov dočić, Crmušište, Marin kuk (Milković kuk), Marin dočić, Bukova draga, Kamenice, Sijaset, Pizdica, Škalice (Milkovića vrata), Puš(i)ji vrh (Milković vrh), Pasji klanac, Šimine jele, Kameni klanac, Stružice (“priko Stružica”), Kuk od Stazine (Šaljev kuk), Obli kuk, Marine jame, Velinac, Pisak, Pištet (Pištetić),

PEZELJ, JURE i MARIJAN – MOŠO s Tomljenović Punte. Jure je uz pomoć HV-a obnovio stan u V. Jasenovcu.
Doznao: Pisak, Pištet, Lokva, Teplik, Donji dolac, Gornji dolac, Jurina kosica, Dugački dolac, Veliki Jasenovac, Šarić dolac, Plana (Došen, Pavelić), Draga Jukina,

TOMLJENOVIĆ, MARTIN s Tomljenović Žala.
Doznao: Tomljenović Žalo, Tomljenović Punta, Selinica, Pisak, Pištet, Lokva, Dolac Srdarov (Donji i Gornji dolac), Jurina kosica, Dugački dolac, Dolac Rastovi,

TOMLJENOVIĆ, NIKO s Tomljenović Žala.
Doznao: Tomljenović Žalo, Teplik, Pištet, Pisak, Lokva, Dolac Rastovi,

PAVIČIĆ, MARIJA rođ. Pezelj s Tomljenović Punte.
Doznao: Pisak, Pištet, Lokva, Teplik, Donji i Gornji dolac, Dugački dolac, Udžum, Privija ili Povirija, Jasenovac, Ripište, Žirovina, Lukanovka, Jezerina, Šarić dolac, Pošta, Došen duliba, Stolac, Crikvina,

TOMLJENOVIĆ, KATA, JOSIP i MATE s Tomljenović Punte.
Doznao: Pisak, Pištet, Lokva, Teplik, Donji i Gornji dolac, Dugački dolac, Udžum, Veliki Jasenovac,

PAVIČIĆ, NIKOLA – BURIN iz Krišca. On me prvi proveo stazama ispod Panosa.
Doznao: Pošta (Šugarska duliba), Pavelić plana, Krčevine, Preslo, Bukovac, Piskovita kosica, Brig Pavičića (Špurčev brig), Bunarina, Crmušina (Pavičića), Jasle, Razušje, Jaslice, Devčić drage, Dočić (Devčić), Dubrava, Šepinac, Klanac, Draga Jurina, Krčevine (Pavičića), Jasenovac (snižnica), Pod Paljevine, Jatare, Pošta,

PAVIČIĆ, ANTE – MILAKOV iz Krišca. Više nego susretljiv, Ante me upoznao i s “drugom stranom medalje”.
Doznao: Križac (Beuri: Burini, Milakovi…), Šugarje (Grgići/Pavičići, Došeni i na Crikvini opet Pavičići/Špurci), Torine (Pivčeve/Devčić), Pivčeva/Devčić Draga, Bagarilova pećina, Mandinac, Prknovača (špilja iznad Pivčeve Drage), Draga velika, Kor′to, Lipovac, Bunarina, Kuk Obli, Runjava glavica, Dolina (Došen) – Dočić – Rapine (voda) – Dočić pod Paljevinom, Paljevine, Bunarina – Krčić – Crmušina – Korto – Dubrava, Kuk od Crmušine, Devčić drage (Gornje drage sa stanovima U bukvan i Donje drage sa stanovima Pri kuku), Devčić drage – Beganov dočić – Dubrava – Šepinac, Bukovac, Kotarina, Zatvori, Šprenga, Krivi kuk,

PAVIČIĆ, AUGUSTIN iz Krišca.
Doznao: Ograda Prpića, Gužnjakova pećina (u Jelinić glavici), Lokva (Donji i Gornji bunar), Grgići (Šugarje) – Dubrava konjska – Dubrava okrugla – Raskrižje – Klanac – Staza (Došenska) – uz Ploče – Jasenar – Brig (Zazubak, ji. dio Briga), Draga Karlovića, Lipovac (3 stana odnosno štale), Runjava glavica, Crmušina, Donja i Gornja kamenica u Razušju, Razušje, Jaslice, Gornje i Donje drage, Katuniština, Mali Stolac, Pričina, Malinjak (Dolina u malinjaku), Beganov dočić, Šepinac – niz Ploče – Mišinac, Došen dolina – Klanac od Dočića – Dočić – Donji klanac – Ploča (voda) – Gornji klanac – Plančica pod Paljevinom – Paljevine – Došenski stolac (Veliki stolac),

DOŠEN, PAJO sa Šugarja i TONKA rođ. Devčić iz Redina. Pajo i Tonka su najbolji poznavatelji ovih prostora. Pajo je radio kao cestar na cesti Rizvanuša – Jelova ruja, nosio je poštu na Panos, a poznat je i kao lovac koji je kuću sagradio “s krznima od kuna i lisica”.
Doznao: Torine (Pivčeve), Drinove Doline, Ždrilo, Klanac, Kladice, Mujinac (Mali Porobljenik), Devčić Dolac (Veliki Porobljenik), Ždrilo, Razušje (kosa), Korito, Vrh Korita, Klanac, Bukovac, Bukova draga, Zapadak (Špurčev), Visovača (Devčić), Razušje (dolac), Crni dolac (Devčić), Platičevac (Devčić), Draga Ivetića, Bunarina (ispod Drage Ivetića), Jasenje (raskrižje), Vr(h), Dočić (Beganović), Dubrava (Josića, Pavičića), Šepinac (Pavičića), Kuk Ikačin, Kapurica (kuk), Devčić drage (Donje i Gornje), Klanac, Draga Jurinova/Jurina, Razvala (voda), Devčić dulibica, Krčevine, Jasenovac, Katuniština, Kuk Perin, Mali Stolac (livade), Pričina (X), Plančica pod Paljevinom (X), Paljevine, Veliki Stolac (sjenokoša), Došensko brdo (Veliki Stolac), Marasa dočići, Loze, Draga Karlovića (Draga Velika), Korita (Malo koritašce i Veliko korito), Lipovac, Šugarje (Grgići, Došeni, Crikvina), Raskrižje, Klanac, Staza, Splitvina, Mišinac, Špurčev brig, Obli kuk (iznad Briga), Bunarina, Dolina (Došen), Torina (iznad Doline), Grabarje, Kosa, Piskovita kosica, Donji dolac/Dolac (u Bukovcu), Bukovac, Velinac (kuk), Stazine, Kuk od Stazine (Šaljev kuk), Dolac Petrović, Dubrava Bubina, Teplik, Dolac Antikin, Dubrava Vidovića, Stap, Preslo, Krčevina za Preslom,

PAVIČIĆ, ZVONE pok. LOVRE s Crikvine, sada na punti u Zbigu. Njegov je “onaj” stan u Brigu.
Doznao: Brig, Zbig, Crikvina,

DEVČIĆ, NIKO iz Devčić Drage.
Doznao: Devčić Draga – Ždrilo (Zekinac) – Torine – Privija – Drinove Doline, Mali Stolac – Devčić dulibica – Draga Jurina – Devčić drage – Lanište (kosica) – Dočić (Beganov dočić), Žuti klanac, Vodena peć, Zazubak,

DEVČIĆ, ZORKA rođ. Šarić iz Šarić Luga, sada u Devčić Dragi. Selila u Beganov dočić.
Doznao: Pivčeva kuća, Pivčeva Draga, Drinove Doline, Beganov dočić, Lanište (kosica), Šarić Dolac, Lipovac (Šarići: Brušići i Jurići), Točak, Šarić Lug (mirila), Plačevac (Platičevac), Jamurka (kamenica), Kuk Obli, Barićeve Japage, Kosa Bukova – Klanci – Pismo (Dolina od Pisma) – Kajkača – voda – Raskrižje (za Crmušinu) – Šarića duplje, Crmušina (Šarić), Jabukovac, Rudine (kosa), Dolac Brušića, Lisčjak (Lisičjak),

DEVČIĆ, MARIJAN, gostioničar u Dračuši.
Doznao: Kozarice, Drinove Doline, Mujinac, Devčić Dolac, Ždrilo, Razušje, Korito, Visovača (Devčić), Klanac, Bukovac (dolac), Bukova draga, Platičevac (Devčić), Crni dolac, Razušje (dolac),

DEVČIĆ, MARIJAN zvan JOSIP iz Rijeke, porijeklom iz Dolina.
Doznao: Prknovača, Gavranuša, Zekinac, Doline (Drinove), Zapodak, Dubravice, Crni dolac, Lipovac, Platičevac, Vrh, Dočić (Beganović), Lanište, Drage, Draga Jurina, Razvala, Kosica, Dulibica (Devčić), Mali Stolac,

DEVČIĆ, NEDILJKA – BEBA rođ. Šarić iz Šarić Dolca, sada u Redinama.
Doznao: Redine, Šarić Dolac (Jopići, Jopića dočić i Vranići), Lipovac (Brušići), Danina kamenica, Točak (izvor u Lipovcu), Rudinac (voda), Troura (pećina), Pištet (izvor ispod Troure), Šarić Lug (mirila), Čelinka (bunar), Plačevac (Platičevac), Kuk Obli, Koritašce, Šarića duplje, Crmušina (Šarić), Koruna (kosa), Jabukovac, Brušić dolac, Liščjak (dočić),

MARAS, NIKO iz Šušnjevca. Na Badnjak 1965. s roditeljima napustio Šušnjevac.
Doznao: Vrančevac, Pod Kosom (x), Kosa, Donji i Gornji Marasi, Glavičica (671 m), Plećice (voda), Dubrava, Lipova glavica, Pod Raišje – Donje Raišje – Gornje Raišje – Mala Visovača – Rudina – Velika Visovača (1018 m), Kurozeb, Okapina, Podić (pod Okapinom), Šušnjevac – Klanac Brolin (Brolin klanac) – Splovine (x) – Vrtlina (dočić) – Pištetić (klanac) – Pod Livodican (iznad su Livodice) – Pod Kosom Bukovom – Kosa Bukova – Uz Klance (Klanci) – Pismo – Kajkača (provalija) – Čatrnja – Raskrižje (za Crmušinu) – Plančica – Šarića duplje – Rogića klanac (x za Plan Martića) – Jelova ruja, Marasa Paljež, Plančice, Tise, Klepetuša, Marasove Struge (Donje i Gornje), Brdo, Selina (Trošeljeva), Raišje (dolac), Javornik, Dubrava (Trošeljeva), Biljevine (Trošeljeve) – Prisadnjaci (hrastići) – Pleće Jasenovo (strana) – ? – Trošeljeva duliba,

MARAS, BOŽO sa Podpogledala.
Doznao: Ograde (Marasa), Podine (Barićeve), Terezijana, Lug (Šarić), Kršić (kosica), Čatrnja, Bunarić (Plećice), Okapina, Kosa bukova (Donja i Gornja Kosa bukova), Draga suva, Jamurka (u Marasa palježu), Marasove Struge (Donje i Gornje), Brdo, Biljevačka kosa, Biljevačka kosica (prijevoj), Biljevača, Bečina Dubrava, Jasenovo pleće, Matešina čatrnja (Za Klancom), Ražanačko plandište, Jasike,

BARIĆ, ANKA – AMFORA iz Barić Drage.
Doznao: Podine (Baričeve, Trošeljeve, Marasa i Šarića), Torići (Barićevi),

TROŠELJ, JURAN iz Podlokve.
Doznao: Podić, Biljeva kosa, Okapina, Mačiji kuk,

TROŠELJ, DRAGAN iz Selina, sada na Punti zapadno od Mandaline (Tamnička).
Doznao: Troura (Trovrh), Podine (Barićeve), Čelinka (bunar), Podić, Marasove Brine, Biljevi dolac, Trošeljeva Visovača,

TROŠELJ, ŠIME – MIME iz Selina, i on je sada u Tamničkoj. Mime je na Panosu nagazio na minu.
Doznao: Seline (Trošeljeve), Podlokva, Čelinka, Podić, Drinje (prijevoj), Brolina peć, Božjakuša (pećinica), Njiva (Njivica), Rupe (istočno od Njive), Biljevska kosa, Biljevi dolac, Javorina, Šaina ili Trošeljeva duliba, Za Klancom, Gažina ruja, Glavica od Ruje, Mačiji kuk, Okapina, Ravni Samar (krivo Velika poljana), Šimurdžinka,

TROŠELJ, JOSO iz Selina. Mimin stariji brat vjerojatno je najbolje poznavao ove strane.
Doznao: Gažina/Trošeljeva ruja, Čaina/Šaina duliba, Biljevine (Trošeljeve), Biljevi dolac, Šaina duliba – Gornje Njivice – Donja kosica – Šimurdžinka (snižnica uz stazu ispod Gornje kosice) – Gornja kosica – uvala ? – Jasike – Draga Čirjakova – Tavani – Ražanačko plandište – Trošeljevac,

VUKIĆ, DRAGAN iz Bristovca.
Doznao: Biljevi dolac – Razvršje – Broline torine (kod Broline peći) – Njiva (Njivica) – Njegovanski dolac (Gornji dolac) – Donji dolac – Bristovac,

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s